STALLEX 2018
 فایل ها
دانلود پوستر استالکس 2017 (انگلیسی)

فایل pdf /پوستر دوره اول استالکس

دانلود پوستر استالکس 2018

فایل jpg /پوستر استالکس 2018

دانلود جشنواره استالکس ( STALLEX AWARD )

فایل pdf /فراخوان جشنواره STALLEX AWARD

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 1

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 1

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 2

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 2

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 3

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 3

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 4

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 4

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 5

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 5

دانلود تصاویر آیین افتتاحیه 6

فایل pdf /تصاویر آیین افتتاحیه استالکس - پارت 6

دانلود تصاویر بازدید از غرفه موزه1

فایل pdf /تصاویر بازدید مهمانان خارجی از غرفه موزه نمایشگاه تهران - پارت 1

دانلود تصاویر بازدید از غرفه موزه2

فایل pdf /تصاویر بازدید مهمانان خارجی از غرفه موزه نمایشگاه تهران - پارت 2

دانلود تصاویر داوری استالکس اوارد1

فایل pdf /تصاویر داوری استالکس اوارد 2018 - پارت1

دانلود تصاویر داوری استالکس اوارد2

فایل pdf /تصاویر داوری استالکس اوارد 2018 - پارت2

دانلود تصاویر رونمایی تمبر یادبود

فایل pdf /تصاویر رونمایی از تمبر یادبود اولین رویداد صنعت نمایشگاهی

دانلود تصاویر رونمایی از سازه رپید

فایل pdf /تصاویر رونمایی از سازه رپید

دانلود تصاویر کارگاه های آموزشی1

فایل pdf /تصاویر کارگاه های آموزشی - پارت1

دانلود تصاویر کارگاه های آموزشی2

فایل pdf /تصاویر کارگاه های آموزشی - پارت2

دانلود تصاویر کارگاه های آموزشی3

فایل pdf /تصاویر کارگاه های آموزشی - پارت3

دانلود تصاویر کنفرانس صنعت نمایشگاهی1

فایل pdf /کنفرانس صنعت نمایشگاهی با محوریت آموزش و تشکلهای نمایشگاهی - پارت1

دانلود تصاویر کنفرانس صنعت نمایشگاهی2

فایل pdf /کنفرانس صنعت نمایشگاهی با محوریت آموزش و تشکلهای نمایشگاهی - پارت2

دانلود تصاویر کنفرانس صنعت نمایشگاهی3

فایل pdf /کنفرانس صنعت نمایشگاهی با محوریت آموزش و تشکلهای نمایشگاهی - پارت3

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد1

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت1

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد2

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت2

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد3

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت3

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد4

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت4

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد5

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت5

دانلود تصاویر مراسم استالکس اوارد6

فایل pdf /تصاویر مراسم استالکس اوارد 2018 - پارت6